1. כללי

 1. 1.1. אתר www.jdsports.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: "המוצרים") המופעל על ידי ג׳יי די אופנת ספורט ישראל (2021) שותפות מוגבלת, שותפות מספר 540310174 (להלן: "המפעילה"), שהינה גם הבעלים של חנויות JD SPORTS בישראל.

  1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין בינך לבין המפעילה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  1.3. השימוש בלשון זכר בחלק מהסעיפים בתקנון זה נעשה לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

  1.4. בשימוש באתר הינך מצהיר/ה כי הינך מודע/ת לתקנון האתר, למדיניות הפרטיות המצויה באתר וכן ליתר ההנחיות והתנאים המופעים באתר, כי הנך מקבל/ת אותם וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה.

  1.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

  1.6. תקנון זה חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר.

  1.7. המפעילה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר הינם מוזלים ממחירי המוצרים בנקודות המכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו המפעילה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

  2. שימוש באתר

  2.1. "משתמש"/"לקוח" באתר הינו/הינה כל מי שעושה שימוש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות הזמנה, גלישה וכל שימוש אחר.

  2.2. האתר מאפשר רכישה אונליין של מגוון מוצרים. בעת רכישה באתר, הנך מצהיר כי:

  2.2.1. הנך כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

  2.2.2. הנך בגיר/ה, מעל גיל 18, וברשותך כתובת דואר אלקטרונית;

  2.2.3. הנך בעל/ת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

  2.3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

  2.4. המפעילה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, ללא כל הודעה מוקדמת.

  2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

  2.5.1. הופר תנאי מתקנון זה;

  2.5.2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;

  2.5.3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשי האתר.

  3. אופן המכירה

  3.1. המפעילה מאפשרת למשתמשי האתר לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה").

  3.2. לאחר ביצוע הזמנה, יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ע"י המשתמש באמצעות חברת הסליקה. ההזמנה תשתכלל לכדי רכישה בפועל רק לאחר שהמפעילה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין המפעילה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי המשתמש.

  3.3. הגשת פרטים כוזבים ביודעין או ללא הרשאה עשויה להוות עבירה פלילית. במקרה כזה, המפעילה רשאית לנקוט כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לה עקב שיבוש הליכי המכירה.

  3.4. שימוש בכרטיס מתנה בביצוע הזמנה הינו בכפוף לתקנון כרטיס מתנה המפורסם באתר.

  3.5. המוצרים באתר הינם בכפוף למלאי. אישור פעולת ההזמנה והתחייבות המפעילה לאספקה מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני המפעילה במועד ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במקרים אלו תבוטל ההזמנה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד ג', בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה על ידי המשתמש כסעד בלעדי.

  4. מועדי אספקה

  4.1. המפעילה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתמש באתר לכתובת בישראל שצוינה על ידו בעת ביצוע ההזמנה. המפעילה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים. המפעילה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט לעיל.

  4.2. המפעילה לא תהיה אחראית לכל תקלה בשירות ו/או באתר ו/או איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של המפעילה לרבות שביתות, השבתות, תקלות מחשב, מערכת טלפונים או מערכות תקשורת אחרות, מלחמה, מבצע צבאי, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, מגיפה (לרבות התפשטות נגיף הקורונה) או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת המפעילה (להלן: "כוח עליון").

  4.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המפעילה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים למשתמשים במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמם מראש. מובהר כי ייתכנו עיכובים במסירה לאזורים מוגבלים כאמור. לא יתבצעו משלוחים מחוץ לשטח ישראל.

  5. שירות לקוחות

  5.1. לקבלת מענה בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בדואר אלקטרוני support_jd@jdgroup.co.il ובטלפון שמספרו 074-7559869 בין השעות 09:00 – 17:00.

  6. ביטולים והחלפות

  6.1. האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

  6.2. ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:

  6.2.1. באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני בכתובתsupport_jd@jdgroup.co.il.

  6.2.2. בטלפון שמספרו 074-7559869.

  6.2.3. בדואר רשום לכתובת רחוב המלאכה 8, חולון.

  6.2.4. בהודעה בעל פה לנציג החברה בכתובת רחוב המלאכה 8, חולון.

  6.2.5. באתר בקישור להלן www.jdsports.co.il.

  6.3. המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בחוק (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בחוק (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

  6.4. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.

  6.5. ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות המפעילה במקום שבו נמסר ויודיע על כך למפעילה. יש לוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

  6.6. החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), בכפוף לקיום דרישות החוק.

  6.7. במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, תהא רשאית המפעילה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

  6.8. לא תתאפשר החלפה ו/או זיכוי ו/או החזרה לפי תקנון זה על בגדי ים; הלבשה תחתונה; מוצרים שנרכשו באחד מאתרי JD SPORTS העולמיים; פריט בודד שנרכש כחלק מסט.

  6.9. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר יהא מהמפעילה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.

  6.10. במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית המפעילה לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

  6.11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך.

  6.12. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמש, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

  7. אחריות ושירות

  7.1. המפעילה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

  7.2. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן, בכל נזק שאינו ישיר.

  7.3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט ו/או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי המפעילה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות ומידע מדויק ככל האפשר.

  7.4. המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

  8. קניין רוחני

  8.1. כל זכויות הקניין הרוחני במפעילה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המפעילה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

  8.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י המפעילה, בבסיס הנתונים של המפעילה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים במסגרתו בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב.

  8.4. שם המפעילה שם המותג JD SPORTS ISRAEL, וכן סימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר, שהינם קניין רוחני של המפעילה.

  8.5. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של המפעילה. כל שימוש בקניין זה של המפעילה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

  9. מועדון לקוחות

  9.1. בעת הכניסה לאתר, המשתמש יכול לבחור אם להירשם למועדון הלקוחות של המפעילה. ההצטרפות והפעילות במועדון תעשה בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות המפורסם באתר.

  10. המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

  10.1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני המפעילה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

  10.2. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

  10.3. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה במלואו (השלב האחרון בתהליך ההזמנה).

  10.4. מכירה של פריטים בהשקה הינה מוגבלת לפריט אחד למשתמש.

  10.5. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

  10.6. ככלל, לא יינתנו כפל הנחות ו/או הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בסייל (sale). תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים משתנים בהתאם לסוג הקופון/מבצע בהתאם למפורט בפרסום הרלוונטי.

  10.7. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה ו/או הטבה ו/או באמצעות שימוש בקופון, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר ההנחה ו/או ההטבה. לא יינתן החזר על קופונים.

  11. תנאים נוספים

  11.1. המפעילה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה, ואינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

  11.2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.