תקנון מועדון לקוחות JD+ מבית JD SPORTS ISRAEL

 

1. כללי
1.1. תקנון זה נועד להסדיר את התנאים והכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות JD+ (להלן: "המועדון") המופעל על ידי ג'יי.די. אופנת ספורט ישראל (2021), שותפות מוגבלת שמספרה 540310174 (להלן: "הרשת").
1.2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר הרשת.
1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון שקדמו להם.
1.4. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
1.5. כל התנהגות של הרשת ו/או מי מטעמה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
1.6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
1.7. מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון, ניתן לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 074-7559869 ו/או באמצעות השארת פנייה דרך אתר האינטרנט בקישור: https://www.jdsports.co.il.


2. הצטרפות וחברות במועדון
2.1. ההצטרפות למועדון תבוצע באמצעות עמוד נחיתה אינטרנטי בו ימלא המצטרף את פרטיו.
2.2. קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 המבקשים להתקבל כחברי מועדון נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר תנאי המועדון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.
2.3. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב.
2.4. תוקף החברות במועדון הינו למשך שנה ממועד ההצטרפות, והוא מתחדש באופן אוטומטי (ללא עלות). הרשת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת דמי חברות למועדון וכן להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
2.5. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה, בתנאים הקבועים בתקנון זה ובפרסום שיישלח אודות ההטבה.
2.6. חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר לרשת הינם נכונים ומלאים. חבר המועדון יעדכן את הרשת בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת דיוור בנוגע להטבה או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי מלא ונכון של טופס ההרשמה הכולל את הפרטים: שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שהחברות במועדון תלויה במילוי תקין וברור של הפרטים לעיל וכי הרשת תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לרשום חבר כלשהו למועדון אם לא מסר את פרטים נדרשים מסוימים ו/או מסר אותם באופן שאינו ברור.
2.7. חבר מועדון יהיה זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת לרשת בכתב. חברותו של חבר המועדון תבוטל תוך 30 ימים מקבלת הודעתו.
2.8. הרשת שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהם חבר המועדון ביצע מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של הרשת ו/או בכל מקרה אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2.9. מילוי טופס ההרשמה למועדון מבטא הסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות ו/או שינוי התקנון.
2.10. לרשת שמורה הזכות לפתוח מועדונים ו/או תת מועדונים נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.


3. הטבות המועדון
3.1. חברי המועדון ומצטרפים חדשים יוכלו להנות מההטבות הבאות (להלן: "הטבות המועדון" או "ההטבות"):
3.1.1. הטבת יום הולדת – 50 ₪ לרכישה בחנות הרשת ובאתר האינטרנט בחודש יום ההולדת בלבד.
3.1.2. יובהר כי הטבת יום ההולדת תתאפשר למימוש החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון. לקוח שהצטרף למועדון בחודש יום הולדתו, יהיה זכאי לממש את הטבת יום ההולדת החל מהשנה העוקבת להצטרפותו למועדון.
3.1.3. ניתן לממש שובר הטבה אחד בקניה.
3.1.4. שש הזמנות ראשונות באתר האינטרנט של הרשת ללא דמי משלוח.
3.1.5. 10% הנחה בקנייה הראשונה באתר האינטרנט של הרשת למעט דגמי השקה (לא כולל כפל מבצעים ופריטי OUTLET).
3.1.6. זכאות להשתתף בפעילויות ייעודיות לחברי המועדון בלבד ולזכות בכרטיס כניסה לאירועים אקסקלוסיביים – VIP EXPERIENCE.
3.1.7. זכאות להירשם להשקות ייעודיות לחברי המועדון.
3.2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הטבות המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
3.3. יובהר, כי ההטבות יישלחו לחברי המועדון באמצעות מייל ו/או SMS, ועל כן, חבר מועדון שיבחר להסיר עצמו ממאגר המידע הרשום של הרשת ו/או לא לקבל דיוור ישיר ממנה עשוי לא לקבל מידע אודות קודי הקופון למימוש ההטבות. במקרה כזה, חבר המועדון יוכל לפנות לשירות הלקוחות של הרשת לטובת קבלת קוד הקופון.

3.4. עובדי חברה מוחרגים מקבלת הטבות מועדון.


4. קניין רוחני
4.1. הבעלות במלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון, לאתר ולתוכניהם, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת, הינה של הרשת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת הרשת בכתב ומראש.
4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הרשת, אלא אם הרשת התירה זאת במפורש בכתב ומראש.


5. מדיניות פרטיות; דיוור ישיר
5.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר (להלן: "פרטי חבר המועדון") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הרשת ולמדיניות הפרטיות של המועדון המפורטת להלן.
5.2. מילוי טופס ההרשמה ולחיצה על כפתור ההצטרפות למועדון מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, יוחזקו במאגר המידע של הרשת וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
5.2.1. שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון, לרבות בדרך של דיוור ישיר;
5.2.2. ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון;
5.2.3. צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
5.3. חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
5.4. חברי מועדון המתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות הרשת ו/או מבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, רשאים להסיר עצמם מדיוור באמצעות לחיצה על "הסר" בגוף הפרסומים או להודיע על כך בכתב לרשת באמצעות מייל לכתובת support@jdgroup.co.il או באמצעות פנייה בכתב לכתובת המלאכה 8, חולון, 5881504, קומה 2, משרדי JD SPORTS ISRAEL, הכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות. הרשת תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה ותהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון של הפונים מבלי שיהיו זכאים לפיצוי או הנמקה כלשהי בגין כך.
5.5. האם ניתן לעיין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חבר המועדון רשאי לעיין בכל מידע אודותיו המוחזק במאגר המידע של הרשת (בעצמו או באמצעות מי שהורשה על ידו בכתב או על ידי אפוטרופוסו). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם הרשת באמצעות הדוא"ל: support@jdgroup.co.il או באמצעות פנייה בכתב לכתובת: המלאכה 8, חולון, 5881504, קומה 2, משרדי JD SPORTS ISRAEL,
5.6. האם ניתן לתקן או למחוק את המידע? אם חבר המועדון עיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, חבר המועדון רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל: support@jdgroup.co.il או באמצעות פנייה בכתב לכתובת: המלאכה 8, חולון, 5881504, קומה 2, משרדי JD SPORTS ISRAEL.
5.7. הרשת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות של הרשת ושל המועדון. יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש במועדון. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות של הרשת או של המועדון, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש במועדון שכן, שימוש במועדון כפוף להן ויעיד על הסכמתך לשינויים שבוצעו.
5.8. הרשת עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במועדון. הרשת אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שנמסר על ידי חבר מועדון, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחבר מועדון, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.


6. אחריות
6.1. הרשת ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל סוג בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או נזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון ו/או לצד שלישי בקשר למועדון ו/או ההטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
6.2. הרשת אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.3. הרשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא הרשת רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט הרשת ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי הרשת ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
6.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הרשת נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי בכל מקרה, לא ניתן להבטיח זאת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. הרשת ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה דיגיטלית למועדון, חברי המועדון משחררים את הרשת ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הרשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

ט.ל.ח