תקנון מבצע Tote Bag

קנה מעל 499 ש"ח, קבל תיק בד ממותג במתנה

 1. כללי
  • JD SPORTS FASHION ISRAEL (2021), שותפות מוגבלת שמספרה 540310174 (להלן: "הרשת") מודיעה בזאת על עריכת מבצע "קנה ב499 ₪ ומעלה, קבל תיק בד ממותג במתנה" (להלן: "המבצע") לחברי מועדון הלקוחות של הרשת או למצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של הרשת (להלן: "המשתתפים"), אשר יתקיים ביום 25.5.2023 בחלק מסניפי הרשת (כולל אתר הרשת) עד גמר מלאי התיקים הממותגים (להלן: "תקופת המבצע").
  • הרשת רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומה, לרבות לקצר או לקטוע את תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הרשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך. החליטה הרשת לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.
  • תקנון זה מסדיר את תנאי המבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים.
  • הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי הרשת הם שיחייבו לצורך בחינת הוראות תקנון זה.
 2. המבצע
  • משתתפים אשר ירכשו בסכום של 499 ₪ ומעלה יהיו זכאים לקבל תיק בד ממותג במתנה. התיק הינו תיק בד בצבע קרם עם מיתוג הרשת בצבע שחור.
  • מלאי התיקים במבצע – 600 יחידות.
  • עד גמר המלאי
 3. מדיניות פרטיות

המבצע נושא תקנון זה עשוי להיות מסוקר בפלטפורמות ובאמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות. בהשתתפותו במבצע מביע הלקוח המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום השתתפותו במבצע (לרבות זהותו ותמונתו), ללא כל תמורה, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהי.

 1. שונות
  • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
  • לקוח המשתתף במבצע מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הרשת בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
  • הרשת רשאית לבטל את המבצע מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח המשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו.